Generic Crestor (Rosuvastatin)
Crestor
Crestor treats high cholesterol and atherosclerosis, it is a drug from class of statins.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
5 mg x 30 tabletter
$40.99
$1.37
$0.00
Nästa order 10% rabatt
5 mg x 60 tabletter
$64.99
$1.08
$17.40
Nästa order 10% rabatt
5 mg x 90 tabletter
$87.99
$0.98
$35.10
Nästa order 10% rabatt
5 mg x 120 tabletter
$105.99
$0.88
$58.80
Nästa order 10% rabatt
5 mg x 180 tabletter
$142.99
$0.79
$104.40
Nästa order 10% rabatt
5 mg x 360 tabletter
$256.99
$0.71
$237.60
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
10 mg x 10 tabletter
$25.99
$2.60
$0.00
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 30 tabletter
$64.99
$2.17
$12.90
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 60 tabletter
$116.99
$1.95
$39.00
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 90 tabletter
$157.99
$1.76
$75.60
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 120 tabletter
$189.99
$1.58
$122.40
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 180 tabletter
$255.99
$1.42
$212.40
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
20 mg x 30 tabletter
$107.99
$3.60
$0.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 60 tabletter
$171.99
$2.87
$43.80
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 90 tabletter
$231.99
$2.58
$91.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
20 mg x 120 tabletter
$278.99
$2.32
$153.60
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning
För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är 5 mg dagligen den vanliga startdosen. Detta trots att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket redan uppdaterade rekommendationerna. För mer information kan du läsa här OK. Svårt att andas, yrsel och hosta — och en ångest som tog över Thomas Troedssons liv. Fråga doktorn. Men, om du känner till dem och har koll på Crestor symptom du ska se upp med behöver du inte oroa dig i onödan. MT nummer Inga avvikelser Parallellimporteras från Slovenien. Mercks substans stoppades i sen forskningsfas sedan långvariga säkerhetsstudier på möss visat att preparatet kan orsaka en sällsynt form av elakartade tumörer. Övriga effekter av rosuvastatin på blodfettsparametrar. Proteinurin hos patienter med behandling i 40 mg dos var för det mesta övergående [1] och tubulär till sitt ursprung. Ekvipotensförhållandet i LDL-sänkande förmåga mellan rosuvastatin, atorvastatin och simvastatin förfaller vara respektive per mg läkemedel. Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin samtidigt som olika proteashämmare i kombination med ritonavir. Det innebär visserligen att Astra Zenecas diabetespreparat Galida, på väg in i avslutande studier, får en konkurrent mindre om Galida når marknaden. Dos en 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning av Crestor och fibrater Se Interaktion er och Biverkning ar. I Netdoktors forum kan du diskutera frågor kring hälsa, sjukdomar, symtom, och allt mellan himmel och jord. Detta kan hos vissa patienter med hög risk att drabbas av diabetesorsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Aerobic transformation in aquatic sediment systems The biodegradation of rosuvastatin calcium in aquatic sediment systems was assessed according to the OECD Test Guideline Vissa tillstånd innebär, som nämnts, att det inte är lämpligt att du använder Crestor. Orsaken är, efter röntgen av huvudet, att halspulsådern på den sidan är igenslaggad till 80 procent. På grund av biverkningsprofilen bör värdering av njurfunktionen övervägas vid behandling med 40 mg rosuvastatin. Long-term tests Crestro been undertaken for species from three trophic levels, based on internationally accepted guidelines. En fördubbling av Cmax och AUC har noterats för rosuvastain Ctestor samtidig behandling med gemfibrozil. The aerobic biodegradation of rosuvastatin calcium was assessed according to guideline OECD F ready biodegradability ref Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad kunde påvisas efter 24 månaders behandling se Varningar och försiktighet. Det förekom ingen ökning av den systemiska exponeringen av rosuvastatin för patienter med Child-Pugh score 7 eller lägre. Overall, only a small percentage of dosed radioactivity was removed with the additional solvents. Kortfattat: Man, rök- och spritfri, vikt 80 kg, 75 år. Brixham Environmental Laboratory. Crestor ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som medför ökad risk för myopati eller av patienter predisponerade för njursvikt sekundärt till rabdomyolys t. Nyhetsbrev Missa inga viktiga nyheter. Svensk database ; spm. Minskningen sträckte sig från 34,3 procent 1 mg till 64,8 procent 80 mg. Crestor har också blivit godkänt i Kanada och Singapore. Crestoor interaktion kan vara orsakad av ökad tarmmotilitet genererad av Cfestor. Genetiska Crestorr Vissa typer av genetiska polymorfismer är kända för att leda till ökad rosuvastatinexponering se Farmakokinetik. Parallellimporteras från Lettland. Om nödvändigt, kan dosjustering till 20 mg göras efter fyra veckor. Följande biverkning ar har rapporterats för vissa statiner:. Film Hjärtsvikt. Bortse från veckodagsmarkering på främmande språk. Risken för myopati inklusive rabdomyolys ökar när Crestor ges tillsammans med vissa läkemedel som kan öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktion er med dessa transportprotein er t. Ekvipotensförhållandet i LDL-sänkande förmåga mellan rosuvastatin, atorvastatin och simvastatin förfaller vara respektive per mg läkemedel. Den aktiva beståndsdelen är rosuvastatin kalciumsaltet. För det andra så väger medicinens positiva effekter upp de biverkningar du kan få i de allra flesta fall fast INTE alla, see nedan. Följ pågående diskussioner eller starta din en egen tråd ». Den aktiva beståndsdelen är rosuvastatin kalciumsaltet. Vid val av startdos ska patientens kolesterolnivå och framtida kardiovaskulära risk liksom den potentiella risken för biverkning ar tas i Creshor se nedan. Rosuvastain skall inte användas vid graviditet eller vid amning, eftersom säkerhetsprofilen inte är studerad. Påverkan av Crestor på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har inte studerats men de farmakodynamiska egenskaperna tyder på att denna förmåga inte påverkas. Samtliga dos er av Crestor visade en positiv effekt på lipidfraktioner och att nå uppställda behandlingsmål. I have read this warning and will not be using any of the contained product information for clinical purposes. Gemfibrozil och andra lipidsänkande läkemedel: Samtidig användning av Crestor och gemfibrozil resulterade i en 2 faldig ökning av C max och AUC för rosuvastatin. Vid användning av Crestor ska kvinnor i fertil ålder använda preventivmedel. Miljörisk: Användning av rosuvastatin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan. Centrala och perifera nerv­systemet. Creetor tar inget ansvar för innehållet på externa webbplatser. Drugline database []; spm. Det finns en känd koppling mellan migrän, stroke och hjärtinfarkt, särskilt hos dem med aura. Har du redan registrerat dig? Vissa länkar tar dig till AstraZeneca. Grupp  IVa. Se Kontraindikation er och Farmakokinetik Behandling av patienter med nedsatt leverfunktion Det förekom ingen ökning av den systemiska exponeringen av rosuvastatin för patienter med Child-Pugh score 7 eller lägre. Missa inga viktiga nyheter. Heterozygot familjär hyperkolesterolemi. När det är möjligt bör alternativa läkemedel övervägas och, om det behövs, bör man överväga att tillfälligt avbryta behandling med Crestor.

Crestor - are mistaken

Om man misstänker att en patient utvecklat Crestor lungsjukdom, skall Crestoe sättas ut. Cresgor Crestor Det har förekommit mycket sällsynta rapporter Creztor en immunmedierad nekrotiserande myopati IMNM under eller efter behandling med statiner, inklusive rosuvastatin. Obs, arkiverad monografi Dosering Innan behandling med Crstor påbörjas ska patienten erhålla kolesterolsänkande diet som skall fortsätta under behandlingen. Skelettmuskelpåverkan: Skelettmuskelpåverkan, t. Heterozygot familjär hyperkolesterolemi. Kategori  D. Texten är baserad på produktresumé: Säkerhet och effekt vid användning hos barn under 6 år har inte studerats. Diskutera med andra i forumet. References 1. Naturligtvis vill du därför ha ned halten av de skadliga fetterna så snabbt som möjligt. Am J Med. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle. In vitro metabolism studier på humana hepatocyter indikerar att rosuvastatin har låg affinitet till cytokrom P -baserad metabolism. Samtidig behandling med gemfibrozil ökade exponeringen för rosuvastatin tvåfaldigt och kombination rekommenderas ej. Mer från Startsidan. Pediatrisk population Utvärderingen av linjär tillväxt kroppslängdvikt, BMI kroppsmasseindex och sekundära tecken på könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos pediatriska patienter i åldern 6—17 år, som tog rosuvastatin, är begränsad till en två-årsperiod. Dos en 40 mg bör endast förskrivas till patienter med svår hyperkolosterolemi och hög kardiovaskulär risk se Dosering. Är det så att snålhet förkortar livet på mig och många andra?. Studier som visar Crestoor på mortalitet eller morbididet vid behandling med rosuvastatin jämfört med andra statiner eller placebo, har ännu Ctestor redovisats. Men efter många om och men fick Thomas tillslut diagnosen hjärtsvikt och oron var som bortblåst. Den absoluta riskreduktionen uttryckt Cdestor händelsefrekvens per 1 patientår var 8,8. Skelettmuskelpåverkan, t. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på Creetor Hämmare av transportprotein er : Rosuvastatin är ett substrat för visa transportprotein er inklusive OATP1B1 ,som är en transportör Creestor för upptag i levern, och effluxtransportören BCRP. Verksam beståndsdel     Den aktiva beståndsdelen är rosuvastatin kalciumsaltet. Förändringarna var samtliga i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år. Således kan man inte i det aktuella fallet utesluta ett samband mellan håravfallet och rosuvastatinbehandlingen. För att läsa vidare på vår sajt, behöver du registrera dig som läsare. Samtliga dos er av Crestor är kontraindicerade för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Resultaten från CORALL visar att LDL-C-värdet för varje dos av Crestor minskade signifikant mer än för dubbla denna dos av atorvastatin; LDL-C sänktes med 46 procent, 51 procent och 54 procent med Crestor 10 mg, 20 mg respektive 40 mg, vilket skall jämföras med sänkningar på 41 procent, 46 procent och 48 procent med atorvastatin 20 mg, 40 mg respektive 80 mg p. Kombination med ciklosporin gav en mer än sjufaldig ökning av exponeringen för rosuvastatin mätt som AUC och kombinationen är kontraindicerad. Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukos.
Common use

Crestor is a cholesterol-lowering medication which used to lower cholesterol levels when diet and exercise alone have failed to work.Dosage and direction

Take this medication with or without food, at any time once a day. Swallow each tablet whole with a drink of water/milk.

Commonly dose of Crestor is 5 to 40 mg. Dosage of 40 mg is using for patients not reaching LDL-C goal with 20 mg.

Hyperlipidemia, mixed dyslipidemia, hypertriglyceridemia, and atherosclerosis: Starting dose 10 mg. Cresor 20 mg is a starting dose for patients with LDL-C >190 mg/dL and aggressive lipid targets.

HoFH: Starting dose is 20 mg.

This drug is only a small part of a whole program of treatment that also includes diet, exercise, and weight control. Follow your diet, medication, and exercise routines very carefully.

Note: this instruction presented here just for review. It's very necessary to consult with your doctor before using. It help you to get best results.Precautions

Do not take if you have any liver problems or have ever had a disease which affected your liver; if you have any kidney problems; if you have been told that you have a condition affecting your muscles called myopathy; if you are taking the immunosuppressive drug, cyclosporin; if you are pregnant or if there is a possibility that you may become pregnant; if you are breast-feeding. Consult with your doctor if you are taking any other medicines, including those which you may have bought over the counter. In particular tell your doctor if you are taking any of the following: gemfibrozil, cyclosporin, warfarin, antacids, erythromycin or an oral contraceptive.Contraindications

Crestor is contraindicated in patients:

- with hypersensitivity to rosuvastatin or to any of the excipients;

- with active liver disease;

- with severe renal impairment;

- with myopathy;

- receiving concomitant ciclosporin;

- during pregnancy and lactation and in women of childbearing potential not using appropriate contraceptive measures;

The 40 mg dose is contraindicated in patients with pre-disposing factors for myopathy/rhabdomyolysis. Such factors include:

в€’ moderate renal impairment;

в€’ hypothyroidism;

в€’ personal or family history of hereditary muscular disorders;

в€’ previous history of muscular toxicity with another HMG-CoA reductase inhibitor or fibrate;

в€’ alcohol abuse;

в€’ situations where an increase in plasma levels may occur ;

в€’ Asian patients;

в€’ concomitant use of fibrates.Possible side effect

They may include all types of an allergic reaction. Also the most possible side effects include:

muscle pain, tenderness, or weakness with fever or flu symptoms and dark colored urine;

urinating more or less than usual, or not at all;

nausea, stomach pain, low fever, loss of appetite, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes);

chest pain; or

swelling in your hands or feet.

Less serious include:

weakness, dizziness;

mild nausea, constipation, diarrhea;

sore throat, runny or stuffy nose;

memory loss;

headache; or

pain or burning when you urinate.

If you experience one of them stop using Crestor and tell your doctor as soon as possible. Also consult with your doctor about any side effect that seems unusual.Drug interaction

Do not take this medicine with any of the following medications: herbal medicines like red yeast rice or other medicines for high cholesterol

This medicine may also interact with the following medications: alcohol, antacids containing aluminum hydroxide or magnesium hydroxide, cyclosporine, niacin, warfarin.

Also note that interaction between two medications does not always mean that you

must stop taking one of them. As usual it affects the the effect of drugs, so consult with your doctor about how it interactions are being managed or should be managed.Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or almost time for your next dose. Do not increase your recommended dose. Take your usually dose next day in the same regularly time.Overdose

The symptoms of a Crestor overdose are not known well. Most possible of them include: liver damage, kidney failure, pancreatitis, yellow skin (jaundice), serious breakdown of muscle (known as rhabdomyolysis). If you experience one of them call your doctor immediately.Storage

Store at room temperature between 59-77 degrees F (15-25 degrees C) away from light and moisture, kids and pets. Do not use after expiration term.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.