Generic Diflucan (Fluconazole)
Diflucan
Diflucan is anti-fungal antibiotic used against candidiasis of different organs including genital area.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
50 mg x 10 tabletter
$20.99
$2.10
$0.00
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 30 tabletter
$44.99
$1.50
$18.00
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 60 tabletter
$71.99
$1.20
$54.00
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 90 tabletter
$97.99
$1.09
$90.90
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 120 tabletter
$116.99
$0.97
$135.60
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 180 tabletter
$157.99
$0.88
$219.60
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
100 mg x 10 tabletter
$30.99
$3.10
$0.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 30 tabletter
$77.99
$2.60
$15.00
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 60 tabletter
$141.99
$2.37
$43.80
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 90 tabletter
$190.99
$2.12
$88.20
Nästa order 10% rabatt
100 mg x 120 tabletter
$228.99
$1.91
$142.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
100 mg x 180 tabletter
$309.99
$1.72
$248.40
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
150 mg x 10 tabletter
$28.99
$2.90
$0.00
Nästa order 10% rabatt
150 mg x 20 tabletter
$45.99
$2.30
$12.00
Nästa order 10% rabatt
150 mg x 30 tabletter
$62.99
$2.10
$24.00
Nästa order 10% rabatt
150 mg x 60 tabletter
$112.99
$1.88
$61.20
Nästa order 10% rabatt
150 mg x 90 tabletter
$151.99
$1.69
$108.90
Nästa order 10% rabatt
150 mg x 120 tabletter
$182.99
$1.52
$165.60
Nästa order 10% rabatt
150 mg x 180 tabletter
$246.99
$1.37
$275.40
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
200 mg x 10 tabletter
$44.99
$4.50
$0.00
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 30 tabletter
$106.99
$3.57
$27.90
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 60 tabletter
$192.99
$3.22
$76.80
Nästa order 10% rabatt
200 mg x 90 tabletter
$260.99
$2.90
$144.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
200 mg x 120 tabletter
$312.99
$2.61
$226.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
200 mg x 180 tabletter
$421.99
$2.34
$388.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

You: Diflucan

Diflucan 688
Flibanserin Diflucan med den aktiva substansen flukonazol kan användas av en stor del av de kvinnor som är över Diflucan Diflucaan och Difpucan av svamp i underlivet. Om du är gravid är Diflucan vanligen inte en rekommenderad behandling. Kvinnor med nedsatt leverfunktion, leversjukdom eller hjärtsjukdom bör dock konsultera sin läkare innan en behandling med läkemedlet påbörjas. I en farmakokinetisk studie som omfattade tio lakterande kvinnor som tillfälligt eller permanent upphört att amma sina barn undersöktes flukonazolkoncentrationen i plasma och bröstmjölk i 48 timmar efter en engångsdos Diflucan om mg. Flukonazol kan öka den systemiska exponeringen av kalciumantagonister. Den gör detta genom att hämma dess förmåga att producera ergosterol, vilket är en nyckelkomponent i svampcellens membran.
Glycomet Sildalis
Profylax av candidainfektioner hos patienter med långvarig neutropeni. Amning kan fortgå efter en engångsdos om mg flukonazol. Diflucan ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion se avsnitt Dosering. Hud och subkutan vävnad. Flukonazol är också en stark hämmare av CYP2C Svampar i munnen ska behandlas med mg per dag i veckor. Candida glabrata. Observera att du inte kan Dfilucan med svar kvällar och helger. Ökade plasmakoncentrationerna Difllucan astemizol kan leda till förlängda QT-intervall Diflycan, och i sällsynta fall torsades de pointes. Flukonazol kunde fortfarande mätas i nagelprov 6 månader efter avslutad behandling. Detta kan även gälla för flukokonazol, även om det är sällsynt. Hos patienter som behandlas med DDiflucan eller indanedion samtidigt med flukonazol ska protrombintiden noga övervakas. Vid samtidig användning av flukonazol och warfarin förlängdes protrombintiden upp till en 2-faldig ökning, förmodligen på grund av hämning av metabolism en för warfarin via CYP2C9. Information på den här sidan. Läs alltid guiden i bipacksedeln innan du påbörjar din behandling. Denna typ av hormonförändringar har inte observerats hos kvinnor som behandlats med flukonazol se avsnitt Farmakodynamik. Flukonazol verkar genom att döda den svamp som orsakar svamp i underlivet. Det finns begränsad data från patienter med nedsatt leverfunktion, därför bör flukonazol ges med försiktighet till patienter med störningar i leverfunktionen se avsnitt Varningar och försiktighet och Biverkning ar. Detta faktum utgör grunden för aktuell dosering. Kontakta läkemedelsföretaget genom uppgifterna nedan. Vid livshotande infektion er kan den dagliga dos en ökas till mg. Mukösa candidainfektioner inkluderande orofaryngeal och esofageal candidiasiscandiduri och kronisk mukokutan candidiasis. Distribution Den uppskattade distributionsvolym en är jämförbar med andelen kroppsvatten. Efter denna initiala Djflucan bör dagsdosen i enlighet med indikationen baseras på följande tabell:. Flukonazol har studerats för Diflucan av tinea capitis Djflucan barn. Om behandling för genital candidiasis är absolut nödvändig hos ungdomar från 12 till 17 årska dosering en vara samma som vuxendoseringen. Ökad takrolimushalt har förknippats med nefrotoxicitet. Kapslarna måste sväljas hela och kan, men behöver inte tas i samband med måltid. Diflucan är ett läkemedel mot svampinfektion som innehåller det verksamma ämnet flukonazol. Hos män är symptomen klåda och rodnad på ollonet samt runt penis och pung.

Diflucan - And have

Allt innehåll är granskat och godkänt av Vårdguidens redaktion. Effekten av flukonazol på andra läkemedel. En läkemedelstext på Vårdguiden Diflcuan när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. Förhöjd fentanylkoncentration kan leda till andningsdepression. Leversvikt se avsnitt Varningar och försiktighetlevercellsnekros se avsnitt Varningar och Diglucanhepatit se avsnitt Varningar och försiktighetcellskador i levern se avsnitt Varningar och försiktighet. Den flytande medicinen ska förvaras vid högst 30 grader och den får inte frysas. Nyfödda fullgångna barn från 15 till 27 dagar. För instruktioner kring beredning av pulvret till oral suspension se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring. Patienter ska förvarnas om den möjliga risken för yrsel eller krampanfall se avsnitt Biverkning ar vid behandling med Diflucan och ska rådas att inte framföra fordon eller använda maskiner om något av dessa symtom uppstår. Återfall av orofaryngeal eller esofageal candidiasis hos patienter med HIV - infektion som löper stor risk för återfall. Produkt: Bra Service: Bra. Fråga om läkemedlet. Aktiv substans: Flukonazol. När Diflucan pulver till oral suspension ges till barn ska dos en beräknas så exakt som möjligt enligt följande ekvation:. Flukonazol har studerats för behandling av tinea capitis hos barn.
Common use

Diflucan is an anti-fungal antibiotic which used to treat fungal infections called candidiasis. This medication is prescribed for treatment such type of infections as vaginal, throat and fungal infections, infections of the urinary tract, peritonitis, and pneumonia. Diflucan works by killing sensitive fungi by interfering with the formation of the fungal cell membrane.Dosage and direction

Take it orally once a day, with or without food using the measuring spoon. Take it at the same time each day if you want to get best result with a full glass of water. Diflucan make you feel better after 24 hours. However, your symptoms go away completely just after few days. If there is no change in your health after a few days consult with your doctor immediately.

Dosage for adults various from type of infection and consist:

1) Genital thrush - 150mg as a single dose

2) Mucosal thrush - dose depends on where the infection is located 50mg once daily during month.

3)Fungal skin infections - 50mg once daily for 2-4 weeks ;

4) Internal fungal infections 400mg on the first day then 200-400mg once daily for 6-8 weeks or longer if needed.

5) To stop you from getting fungal infections - 50-400mg once daily while you have risk to get an infection;

6) To stop infection caused by Cryptococcus from coming back - 100-200mg once daily indefinitely

Dosage for children 4 weeks to 15 years old also various from type of infection and consist:

1) mucosal infections - 3mg/kg once daily;

2)internal fungal infections - 6-12mg/kg once daily;

3)prevention of fungal infections - 3-12mg/kg once daily while at risk of getting an infection.

For children 2-4 weeks old it is same dose as above but given once every 2 days. A maximum dose of 12mg/kg every 2 days.

For children less than 2 weeks old it is same dose as above but given once every 3 days. Do not give more then 12mg/kg every 3 days.

Note: this instruction presented here just for review. It's very necessary to consult with your doctor before using. It help you to get best results.Precautions

For vaginal yeast infections, doctors usually prescribe a single dose of Diflucan. If the yeast infection does not improve after 5 days, contact your doctor as soon as possible. Be careful with this medication if your medical history include liver disease or kidney disease. Although uncommon, this drug may make you dizzy, so be more attentive while you are driving or using machinery. Limit alcohol intake. Diflucan should not be used during pregnancy, becoming pregnant or lactating without doctor's advice. Do not use before breast-feeding without doctor's advice.Contraindications

Diflucan is not allowed to people which are hypersensitivity to Fluconazole or other anti fungal azole preparations, eg clotrimazole, ketoconazole, itraconazole and other. Also Diflucan contraindicated in:

Kidney and liver disorders;

Cardiovascular diseases including heart diseases(heart rate or rhythm disturbances);

Low blood levels of calcium, magnesium or potassium.Possible side effect

They may include an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Also the most possible side effects include:

nausea, stomach pain, low fever, loss of appetite, dark urine, clay-colored stools, jaundice (yellowing of the skin or eyes);

fever, chills, body aches, flu symptoms;

severe blistering, peeling, and red skin rash;

easy bruising or bleeding, unusual weakness; or

seizure (convulsions).

Less serious include:

mild nausea, vomiting, diarrhea, or upset stomach;

headache;

dizziness;

unusual or unpleasant taste in your mouth; or

skin rash or itching.

If you experience one of them stop using Diflucan and tell your doctor as soon as possible. Also consult with your doctor about any side effect that seems unusual.Drug interaction

Diflucan interact with such medication as:

a blood thinner such as warfarin (Coumadin)

cyclosporine (Gengraf, Sandimmune, Neoral);

an oral diabetes medicine such as glipizide (Glucotrol), glyburide (Diabeta, Micronase, Glynase), tolbutamide (Orinase), tolazamide (Tolinase), chlorpropamide (Diabinese), and others;

rifabutin (Mycobutin) or rifampin (Rifadin, Rifater, Rifamate, Rimactane);

a sedative such as diazepam (Valium), lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax), or midazolam (Versed);

seizure medication such as phenytoin (Dilantin) or valproic acid (Depakene);

tacrolimus ((Prograf);

theophylline (Theo-Dur, Theolair, Theochron, Elixophyllin, Slo-Phyllin, others).

Also note that interaction between two medications does not always mean that you

must stop taking one of them. As usual it affects the the effect of drugs, so consult with your doctor about how it interactions are being managed or should be managed.Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or almost time for your next dose. Do not take double or extra doses. Take your usually dose next day in the same regularly time.Overdose

Symptoms of Diflucan overdose may include: confusion or unusual thoughts or behavior. If you experience one of them call your doctor immediately.Storage

Store at room temperature between 59-77 degrees F (15-25 degrees C) away from light and moisture, kids and pets. Do not use after expiration term.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.