Generic Glucophage (Metformin)
Glucophage
Glucophage is an oral diabetes medicine used to treat type 2 of diabetes.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
500 mg x 30 tabletter
$16.99
$0.57
$0.00
Nästa order 10% rabatt
500 mg x 60 tabletter
$26.99
$0.45
$7.20
Nästa order 10% rabatt
500 mg x 90 tabletter
$36.99
$0.41
$14.40
Nästa order 10% rabatt
500 mg x 120 tabletter
$43.99
$0.37
$24.00
Nästa order 10% rabatt
500 mg x 180 tabletter
$58.99
$0.33
$43.20
Nästa order 10% rabatt
500 mg x 240 tabletter
$70.99
$0.30
$64.80
Nästa order 10% rabatt
500 mg x 360 tabletter
$95.99
$0.27
$108.00
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
850 mg x 30 tabletter
$21.99
$0.73
$0.00
Nästa order 10% rabatt
850 mg x 60 tabletter
$34.99
$0.58
$9.00
Nästa order 10% rabatt
850 mg x 90 tabletter
$47.99
$0.53
$18.00
Nästa order 10% rabatt
850 mg x 120 tabletter
$56.99
$0.47
$31.20
Nästa order 10% rabatt
850 mg x 180 tabletter
$76.99
$0.43
$54.00
Nästa order 10% rabatt
850 mg x 240 tabletter
$92.99
$0.39
$81.60
Nästa order 10% rabatt
850 mg x 360 tabletter
$124.99
$0.35
$136.80
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
1000 mg x 30 tabletter
$29.99
$1.00
$0.00
Nästa order 10% rabatt
1000 mg x 60 tabletter
$47.99
$0.80
$12.00
Nästa order 10% rabatt
1000 mg x 90 tabletter
$64.99
$0.72
$25.20
Nästa order 10% rabatt
1000 mg x 120 tabletter
$77.99
$0.65
$42.00
Nästa order 10% rabatt
1000 mg x 180 tabletter
$104.99
$0.58
$75.60
Nästa order 10% rabatt
1000 mg x 240 tabletter
$125.99
$0.52
$115.20
Nästa order 10% rabatt
1000 mg x 360 tabletter
$169.99
$0.47
$190.80
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning
Då Glucophage är en receptbelagd behandling behövs ett recept utskrivet av en läkare för att kunna köpa läkemedlet. Beställ nu för leverans tisdag 25 februari. Utbytbarhet: Utbytbara läkemedel. A10BA02, Metformin. Matspjälkningsbesvär, t. Ta aktiv kontroll över era supply chain-flöden! Merck AB. Matspjälkningsbesvär, t. Ja, jag önskar att beställa denna produkt även om den inte finns på lager för tillfället och jag förstår att min beställning inte kommer att bli levererad inom 24 timmar. Kroppen använder glukos för att producera Glucophags eller lagrar det för framtida behov. Inköp glucophage på nätet belgien www. Metformin ska sättas ut före eller vid tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet. Social media Connecta med oss! Bland våra kunder märks många av Sveriges ledande internationella företag, av vilka flera har varit kunder sedan starten. Egenskaper hos specifika patientgrupper Nedsatt njurfunktion Tillgänglig data från personer med måttlig njurinsufficiens är begränsad och ingen tillförlitlig utvärdering av systemisk exponering av metformin i denna subgrupp jämfört med personer med normal njurfunktion kan göras. Tala med läkare för närmare anvisningar. Tabletter med långsam frisättning:  innehåller mg metformin och tas en gång dagligen enligt läkarens anvisningar. Merck AB. Tabletterna säljs i blisterförpackningar med x1, 8, 9, 10, 14, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90,och tabletter och i plastburkar med barnsäkert lock med 30, 60,och tabletter. Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Glucophage före eller vid tidpunkten för injektion en. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www. Glucophage SR mg. Det leder till höga glukoshalter i blodet. Dokument på engelska är märkta ENG. Tillverkare Merck Santé s. Mycket sällsynta biverkning ar förekommer hos färre än 1 av 10 användare Laktatacidos. Inga metabolit er har funnits hos människa. Glucophage kan inte ersätta de gynnsamma effekterna av en sund livsstil. Om du tar tre dos er om dagen, ska du ta en dos på morgonen frukosten mitt på dagen lunch och en på kvällen middag. Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus. Kan Glucophage användas när jag är gravid? Bbrist bör övervägas vid fynd av megaloblastisk anemi. Vanliga förekommer hos 1 av 10 användare eller färre : Smakförändringar. Kontakta Läkemedelsverket Rapportera Biverkningar Läkemedelsupplysningen ring 70 Laktatacidos Laktatacidosen mycket sällsynt men allvarlig metabolisk komplikation, uppträder ofta vid akut försämring av njurfunktionen, hjärt-lungsjukdom eller sepsis.

Glucophage - remarkable, very

Läs alltid Glucophage bipacksedeln innan du inleder behandlingen, där Glucophahe hittar en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Glucophage. C max i blod är lägre än C max i plasma och uppträder ungefär samtidigt. Metformin utsöndras i bröstmjölk. Texten nedan gäller för: Glucophage filmdragerad tablett mgmg och mg. Metabolism Metformin utsöndras oförändrat i urinen. Även om metformins effekt och säkerhet hos dessa barn inte visade sig vara annorlunda än hos äldre barn och ungdomar rekommenderas särskild försiktighet när metformin skrivs ut till barn mellan 10 och 12 år. Total maximal dygnsdos ska delas upp i dos er dagligen. Laktatacidos är ett medicinsk akuttillstånd och måste behandlas på sjukhus. Klinisk effekt Den prospektiva, randomiserade UKPDS Glucophage har fastställt den positiva effekten under lång tid av intensiv blodsockerkontroll hos vuxna med typ 2 diabetes. Glucophage film-coated tablet PL Denna version godkänd: Hos patienter med stabil kronisk hjärtsvikt kan metformin användas om hjärt- och njurfunktionen övervakas regelbundet. Glucophage är en behandling avsedd för att kontrollera kroppens blodsockernivåer vid typ 2-diabetes. Positiva effekter på lipidmetabolismen har setts hos människa oberoende av dess inverkan på blodsockernivån. Förvara alla versioner av Glucophage på en säker plats, i rumstemperatur och utom räckhåll för barn. Andra läkemedel och Glucophage Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Glucophage före eller vid tidpunkten för injektion en. Kategori  B FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Följande kan påverka funktionen av Glucophage: betaagonister, diuretika, kortikosteroider, andra antidiabetika eller Gllucophage läkemedel som används för behandling av hjärtattacker och lågt blodtryck. Maximal dagsdos är 3 mg fördelade på tre dos er. Alkoholintoxikation är förknippad med ökad risk för laktatacidossärskilt vid fasta, undernäring och nedsatt leverfunktion. En filmdragerad tablett Glucophage 1  mg innehåller 1 mg metforminhydroklorid motsvarande Gluciphage metforminbas. Du måste sluta att ta Glucophage under en viss tid före och efter undersökningen eller operationen. Metformin har 3 verkningsmekanismer:. Övriga innehållsämnen är povidon K 30, magnesiumstearat, hypromellos. En filmdragerad tablett Glucophage mg innehåller mg metforminhydroklorid motsvarande mg metforminbas. Monoterapi och kombination med andra perorala antidiabetesmedel. Efter 10 till 15 dagar bör dos en justeras baserad på mätning av blodsocker. Om du är vuxen och överviktig, kan intag av Glucophage under lång tid även bidra till att minska risken för komplikationer som är kopplade till diabetes. Alla patienter bör fortsätta sina dieter med en jämn fördelning av kolhydratintag under dagen. Du hittar kompletta anvisningar i läkemedlets bipacksedel, som du även kan ladda ner nedan. Vad är skillnaden mellan vanliga tabletter och långsam frisättning? Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www. Vid dehydrering kraftig diarré eller kräkning, feber eller minskat vätskeintag ska metforminbehandlingen tillfälligt avbrytas och kontakt med sjukvården rekommenderas. Bbrist bör övervägas vid fynd av megaloblastisk anemi. Glucophage innehåller metforminett läkemedel som används för behandling av diabetes.
Common use

Glucophage is an oral diabetes medicine used to treat type 2 of diabetes. Its active substance is Metformin which belongs to biguanide class of substances. It reduces concentration of glucose in blood suppressing metabolism of glucose in the liver, reducing absorption of glucose from the gastrointestinal tract, and enhancing its utilization in tissues. Glucophage stabilizes or reduces body weight. The therapeutic effect is not observed in the absence of insulin in the blood. It does not cause hypoglycemic reactions. It improves fibrinolytic properties of blood. It I used to treat diabetes mellitus (type 2) in adults also in patients for who treatment with sulfonylurea was ineffective, especially in cases followed by obesity.Dosage and direction

Do not take if this medication was not prescribed to you and do not exceed the recommended dose. Take it with a meal if your doctor did not recommend you to take it differently. Glucophage is administered for taking twice daily by 500 mg or 850 mg once daily to treat type 2 diabetes in adults. Basing on the glucose levels in the blood the dose of Glucophage can be increased to the maximum daily dose of 2550 mg given in three divided doses.Precautions

This medication is able to cause a life threatening condition in some people which is characterized by weakness, increasing sleepiness, slow heartbeat, cold feeling, muscle pain, abdominal pain, shortness of breath, feeling light-headed, and fainting. It is called lactic acidosis. If you experience such symptoms get immediate medical attention. Also be attentive to symptoms of low blood sugar which include hunger, confusion, irritability, drowsiness, headache, weakness, fast heartbeat, tremors, sweating, seizure and have a source of sugar at hand always. Avoid drinking alcohol.Contraindications

Hypersensitivity, hyperglycemic coma, ketoacidosis, kidney failure, liver disease, heart failure, acute myocardial infarction, respiratory failure, dehydration, infectious diseases, extensive surgery and trauma, alcoholism, reduced-calorie diet (less than 1000 kcal / day), lactic acidosis (including history), pregnancy, breastfeeding. The drug is not prescribed to take 2 days before a surgery, radioisotope and X-ray examinations, CAT scanning (CT). Glucophage is contraindicated in patients over 60 y.o., or doing hard physical work (risk of lactic acidosis increases).Side effects

The following side effects are most common and be rather severe to stop taking of the medication: swelling or rapid weight gain, nausea, vomiting, gas, bloating, diarrhea and loss of appetite. In case of lactic acidosis also get emergency medical help: weakness, increasing drowsiness, slow heartbeat, cold feeling, shortness of breath, abdominal pain, muscle pain, lightheadedness, and fainting. Allergic reaction is also possible: hives, swelling, rash.Drug interaction

Cimetidine (Tagamet) increases blood levels of Glucophage affecting its metabolism. Glucophage is not compatible with alcohol. Concomitant administration with indirect anticoagulants and Cimetidine should be done with cautiousness. Glucophage enhances metabolism of Furosemide. Derivatives of sulfonylurea, insulin, acarbose, inhibitors of MAO, oxytetracycline, cyclophosphamide and salicylates increase the effects of Glucophage. Decrease of hypoglycemic effect of Glucophage is caused by co-administration with thyroid medicines, birth control pills and other hormones, Epinephrine, Glucagon, thiazide diuretics, nicotinic acid derivates.Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or time for your next dose is in a short while. Do not take double doses of this medication or extra doses of it. Take your usually dose next day in the same regularly time.Overdose

Symptoms of Glucophage overdose are ones of low blood sugar: hunger, confusion, irritability, drowsiness, headache, weakness,, tremors, sweating, fast heartbeat, seizure and have a source of sugar at hand always. If you experience one of them or any unusual symptoms call your doctor immediately.Storage

Store at room temperature between 20-25 C (68-77 F). Store away from moisture, heat, and sunlight. It is not recommended to store in a bathroom and places available for children.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.