Generic Leukeran (Chlorambucil)
Leukeran
Leukeran is a medication used to treat several kinds of cancer and other conditions.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
2 mg x 30 tabletter
$264.99
$8.83
$0.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
2 mg x 60 tabletter
$437.99
$7.30
$91.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
2 mg x 90 tabletter
$542.99
$6.03
$252.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
5 mg x 30 tabletter
$293.99
$9.80
$0.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
5 mg x 60 tabletter
$533.99
$8.90
$54.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
5 mg x 90 tabletter
$727.99
$8.09
$153.90
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Leukeran - assured, what

Bryt eller krossa inte tabletterna. Intermittent högdosbehandling Leykeran jämförts med daglig klorambucil men ingen signifikant skillnad i behandlingsrespons eller biverkningsfrekvens kunde Leukeran mellan de två behandlingsgrupperna. Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor. Du Leuieran inte ge det Leuekran till andra. Tillbaka till toppen. Nedsatt leverfunktion Klorambucil metaboliseras huvudsakligen i levern varför patienter med nedsatt leverfunktion bör övervakas noga för tecken och symtom på toxicitet. Vanliga Anemi. Öppna anvisningar Visa kontaktuppgifter. Kvävesenapsföreningar uppstod genom derivatisering av svavelbaserad senapsgasefter det att militär personal som exponerats för senapsgas under första världskriget visade sig ha minskat antal blodkroppar. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tablettkärna: Laktos vattenfrimikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid, stearinsyra. Behandling med Leukeran bör inledas av eller ske i samråd med läkare med stor erfarenhet av cytostatikabehandling. Palliativ behandling av maligna lymfom. Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Tabletterna måste sväljas hela. Sluta röka. Det finns tre mekanismer för hur DNA förstörs: [ 4 ] [ 5 ]. Motoriska funktionsstörningar inklusive tremormuskelryckningar och myoklonus i frånvaro av konvulsioner. Hälsofarlig Sönderfaller till giftiga gaser HCl och kväveoxider vid upphettning. Prenumerera på nyhetsbrev. Din läkare kan förklara hur Leukeran kan hjälpa dig i ditt specifika tillstånd. Fråga om läkemedlet. Du kan även tillägga andra produkter. Lymfocytärt lymfom med leukemi Vuxna Behandling med Leukeran inleds vanligen efter att patienten har utvecklat symtom eller när det finns tydliga tecken i den perifera blodbilden på försämrad benmärgsfunktion men inte benmärgssvikt. Den vanliga startdosen är 0,1 till 0,2 mg per kilogram av din kroppsvikt varje dag för vuxna och barn. Skicka din beställning åt apoteket. Svälj tabletterna hela Lekeran ett glas vatten. Kattungar med kattsnuva. Tillstånd som påverkar nerverna och leder till nedsatta funktioner vad gäller känsel, rörelse och organ perifer neuropati. Om några biverkningar Leukeran värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek. Du har en njursjukdom nefrotiskt syndromhar haft en regim med pulser av högdosbehandling eller har någon gång fått ett anfall eller konvulsioner. Du möjligen väntar på benmärgstransplantation autolog stamcellstransplantationeftersom långvarig användning av Leukeran kan minska mängden stamcell er. Texten är baserad på produktresumé: Du kan även tillägga andra produkter.
Common use

Leukeran is a medication used to treat several kinds of cancer and other conditions including Hodgkin's disease (a type of lymphoma), malignant lymphoma (including lymphosarcoma), clasmocytoma, chronic lymphocytic leukemia, giant follicular lymphoma, hairy cell leukemia (a sub-type of chronic lymphoid leukemia), myeloma, ovarian cancer, breast cancer, Waldenstr?m macroglobulinemia (lymphoplasmacytic lymphoma), Letterer-Siwe disease (genetically stipulated proliferation of histiocytes), chorionepithelioma of the uterus, glomerular nephritis, Beh?et disease (a form of vasculitis), dermatomyositis, rheumatoid arthritis, sarcoidosis, uveitis, nephrotic syndrome. Leukeran's active substance is chlorambucil, a bifunctional alkylating agent.Dosage and direction

Take exactly as prescribed by your doctor. Follow all instructions. The recommended initial dosage for short course of treatment is 0.1 to 0.2 mg/kg body weight (4-10 mg for an average patient) taken daily during 3-6 weeks. The daily dose may be taken as a single dose. In case of the sudden fall in th white blood count or bad tolerance by the patient the dosage should be carefully adjusted. Supporting course of treatment is administered individually.Precautions

Carefulness should be exercised in the patients with inhibited bone marrow function (expressed as leukopenia, thrombocytopenia, and anemia, including ones associated with a malignant process and on the background of the previous radiotherapy or chemotherapy), severe liver disease and kidney failure, acute gastrointestinal disease, in pregnant and breastfeeding women. Blood cell count,leukocytes count, platelets count, and Hb examination should be performed at least once weekly.Contraindications

Leukeran cannot be used in the patients with hypersensitivity to its components (including other alkylating agents).Possible side effect

The most common side effects are nausea, vomiting, changes in menstrual period. Contact your doctor immediately if you have following adverse reactions: painful or difficult urination, fever, chills, black, tarry or bloody stools, easy bruising or bleeding, blood in urine, swollen extremities, sores in mouth or on lips, small red spots on the skin, jaundice, cough, lower back or side pain, joint pain, abdominal pain, confusion, hallucinations, muscle twitching, agitation, trouble walking, weakness, paralysis.Drug interaction

Inform your doctor about all prescribed and over-the-counter medications, herbal products and food supplements you use.Missed dose

If you missed a dose take it as soon as you remember, but not if it is almost time of the next intake by your schedule. Skip the missed dose if it is almost time of your next dose. Do not try to compensate a missed dose by taking an extra one.Overdose

If you suspect overdose inform your doctor immediately about it and seek immediate medical attention. Signs of overdose are agitation, seizures, loss of balance or coordination.Storage

Store at room temperature between 59-77 F (15-25 C) away from light and moisture, kids and pets. Do not use after expiration term.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.