Generic Lipitor (Atorvastatin)
Lipitor
Atorvastatin is a statin, used as a cholesterol- and triglyceride- lowering drug.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
10 mg x 10 tabletter
$12.99
$1.30
$0.00
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 30 tabletter
$24.99
$0.83
$14.10
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 60 tabletter
$39.99
$0.67
$37.80
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 90 tabletter
$45.99
$0.51
$71.10
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 120 tabletter
$54.99
$0.46
$100.80
Nästa order 10% rabatt
10 mg x 180 tabletter
$74.99
$0.42
$158.40
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
20 mg x 10 tabletter
$11.99
$1.20
$0.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 30 tabletter
$27.99
$0.93
$8.10
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 60 tabletter
$49.99
$0.83
$22.20
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 90 tabletter
$67.99
$0.76
$39.60
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 120 tabletter
$80.99
$0.67
$63.60
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 180 tabletter
$109.99
$0.61
$106.20
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
40 mg x 30 tabletter
$45.99
$1.53
$0.00
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 60 tabletter
$72.99
$1.22
$18.60
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 90 tabletter
$98.99
$1.10
$38.70
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 120 tabletter
$118.99
$0.99
$64.80
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 180 tabletter
$159.99
$0.89
$115.20
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning
Åderförkalkning är en kronisk process, och avbrytande av lipidsänkande läkemedel Lipitor graviditet bör ha liten inverkan på de långsiktiga riskerna med primär hyperkolesterolemi. På så vis slipper du behöva ta tid från din dag för att besöka vårdcentral och Liputor för att få tillgång till ditt kolesterolsänkande läkemedel. Alla godkända läkemedel får ett godkännandenummer, ett så kallat MT-nummer. Dos en atorvastatin till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi är mg dagligen se avsnitt Farmakodynamik. Postadress Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala. Aktuella priser för olika fabrikat av atrovastatin finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida länk nedan. Vid dosen 10 mg är atorvastatin effektivare än 10 mg simvastatin och 20 mg pravastatin. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. När en stabil protrombintid har dokumenterats, kan protrombintiden kontrolleras vid de intervall som vanligen rekommenderas för patienter som står på kumarin- antikoagulantia. Försök dock att ta Lipitof vid samma tidpunkt varje dag. Effekten på atorvastatin-koncentrationer i hepatocyter, vid hämning av leverns upptagningstransportörer, är okänd. Läs upp. Även de med en familjehistoria av högt kolesterol tros vara mer benägna att själva utveckla tillståndet. Läkemedelsverkets värdering Atorvastatin är ett intressant nytillskott till statinerna, som inom rekommenderat doserings intervall förefaller sänka totalkolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider Lipitpr än simvastatin och pravastatin. Roger8 maj Lipitor Thief of Memory av Duane Graveline. Mycket sällsynta förekommer hos 1 av 10, användare eller färre :. Heterozygot familjär hyperkolesterolemi hos barn i åldrarna 10—17 år. Diabetes mellitus. De flesta patienter kan kontrolleras med Lipitor 10 mg en gång dagligen. Samtidig administrering av potenta CYP3A4-hämmare t ex ciklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazolvorikonazol, itrakonazol, posakonazol, vissa antivirala läkemedel för behandling av HCV t. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Lipitor, alternativt kan deras effekt påverkas av Lipitor. Statinsmärta Lipitor är liksom simvastatin en statin sitter normalt i själva muskeln, som blir öm och ömheten brukar alltid försvinna ganska direkt när man upphör med medicineringen. Samtidigt intag av Lipitor och fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta rabdomyolys. Psykiska störningar Vanliga: mardrömmar, sömnlöshet. Atherosclerosis ; Samtidigt administrerade läkemedel och dosering. Kohort A omfattade 15 barn i åldrarna 6—12 år i Lipito 1. Rabdomyolys inklusive några dödsfall har rapporterats Lipitor patienter som fått fusidinsyra i kombination med statiner se avsnitt Interaktion er. Därefter kan dos en ökas till maximalt 80 mg dagligen. Kolestipol Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metabolit er sjönk koncentrationskvot för atorvastatin: 0,74 när kolestipol administrerades tillsammans med Lipitor. Prevention av kardiovaskulär sjukdom Prevention av kardiovaskulära händelser hos vuxna patienter som bedöms ha en hög risk för en första kardiovaskulär händelse se avsnitt Farmakodynamik som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer.
Common use

Atorvastatin is a cholesterol-lowering which used used to treat high cholesterol or to lower the risk of stroke, heart attack or other heart complications in patients with coronary heart disease or second type of diabetes. Atorvastatin helps to clear harmful low-density lipoprotein cholesterol out of the blood and by limiting the body's ability to form new LDL cholesterol. Thus can help prevent hardening of the arteries and heart disease, conditions that can lead to vascular disease, heart attack, stroke.Dosage and direction

Take it orally once a day with or without food. Atorvastatine should be taken with full glass of water.

The commonly dose for adults is 10 mg once daily.

The commonly dose for children 10 to 17 years of age is 10 mg once daily.

Using Atorvastatin in children less than 10 years of age is not recommended and dose must be determined by your family doctor.

Note: this instruction presented here just for review. It's very necessary to consult with your doctor before using. It help you to get best results.Precautions

People with diabetes, underactive thyroid glands, kidney disease, or muscle disease sometimes need additional tests before or during atorvastatin therapy since dosage adjustments may be required. Do not use large amounts of alcohol while taking this drug because it can worsen the adverse effects of this medicine on the liver. Atorvastatin should not be used during pregnancy, becoming pregnant or lactating without doctor's advice. Do not use Atorvastatin before breast-feeding without doctor's permission.Contraindications

Atorvastatin is not allowed to people who have liver problems or unexplained abnormal liver function tests. Do not use it if you are taking an HIV protease inhibitor (eg, ritonavir), itraconazole, or mibefradil. Also Atorvastatin contraindicated if you are hypersensitive to any components of this medication, pregnancy or breast-feeding.Possible side effect

They may include all types of an allergic reaction. Also the most possible side effects include:

muscle pain, tenderness, or weakness with fever or flu symptoms; or

nausea, clay-colored stools, stomach pain, low fever, jaundice, loss of appetite, dark urine.

Less serious include:

mild nausea or stomach pain, stomach upset, heartburn;

constipation, bloating, gas;

stuffy nose;

itching, skin rash;

headache.

If you experience one of them stop using Atorvastatin and tell your doctor as soon as possible. Also consult with your doctor about any side effect that seems unusual.

Drug interaction

Atrovastatin interact with the following drugs: digoxin; erythromycin or clarithromycin; gemfibrozil or fenofibrate; niacin; an antifungal medication such as itraconazole, fluconazole, or ketoconazole; drugs that weaken your immune system such as cancer medicine or steroids, cyclosporine, sirolimus, tacrolimus, and others; HIV or AIDS medication such as indinavir, nelfinavir, ritonavir, lopinavir-ritonavir, or saquinavir. Also note that interaction between two medications does not always mean that you must stop taking one of them. As usual it affects the the effect of drugs, so consult with your doctor about how it interactions are being managed or should be managed.Missed dose

If you forgot to take your dose in time, please do it as soon as you remember. But do not take if it is too late or almost time for your next dose. Do not increase your recommended dose. Take your usually dose next day in the same regularly time.Overdose

Symptoms of Atorvastatin is not known well but most possible include a severe drop in blood pressure and a faster heartbeat. If you experience one of them or any unusual symptoms call your doctor immediately.Storage

Store at room temperature between 59-77 degrees F (15-25 degrees C) away from light and moisture, kids and pets. Do not use after expiration term.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.