Generic Monoket (Isosorbide mononitrate)
Monoket
Monoket is used for treating and preventing angina.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
20 mg x 30 tabletter
$29.99
$1.00
$0.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 60 tabletter
$47.99
$0.80
$12.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 90 tabletter
$64.99
$0.72
$25.20
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 120 tabletter
$77.99
$0.65
$42.00
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 180 tabletter
$104.99
$0.58
$75.60
Nästa order 10% rabatt
20 mg x 360 tabletter
$188.99
$0.52
$172.80
Nästa order 10% rabatt
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
40 mg x 30 tabletter
$35.99
$1.20
$0.00
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 60 tabletter
$59.99
$1.00
$12.00
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 90 tabletter
$83.99
$0.93
$24.30
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 120 tabletter
$103.99
$0.87
$39.60
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 180 tabletter
$142.99
$0.79
$73.80
Nästa order 10% rabatt
40 mg x 360 tabletter
$258.99
$0.72
$172.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Monoket - something

Som alltid behöver särskild Monoket tas till eventuella risker och svårigheter förknippade med det specifika administreringssättet. Imdur, produktresumé, www. Grupp IVa Uppgift om passage av isosorbidmononitrat över i modersmjölk saknas. Blodtrycksfall pga kärldilatation. Uppgift om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen saknas. Svensk database ; spm. Eliminering sker huvudsakligen genom denitrering och konjugering i levern till inaktiva metaboliter. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Genom att ha god. Parallellimporterade Monokett får ett MT-nummer per exportland. Hjälpämne med känd effekt Laktosmonohydrat mg För fullständig förteckning över hjälpämnen, se Förteckning över hjälpämnen. Symmetrel Amantadine. Sammanfattning Vasodilaterande effekt. För information om parallelldistribution läs mer. Läkemedelsverket, Box 26, 03 Uppsala 46 00 registrator lakemedelsverket. Mknoket för Omeprazol Pensa Enterokapsel, Monpket 10 mg, Graviditetskategori. Monolet upprepad peroral administrering med 60 mg en gång dagligen erhålls maximal plasmanivå efter ca fyra timmar. Sök apotek med läkemedlet i lager Sök lagerstatus. Alla godkända läkemedel får ett godkännandenummer, ett så kallat MT-nummer. Lågt fyllnadstryck t ex vid akut hjärtinfarkt, nedsatt vänsterkammarfunktion vänsterkammarsviktaortastenos, mitralisstenos, förhöjt intrakraniellt tryck fortsatt höjning av intrakraniellt tryck har dock endast observerats efter administrering av nitroglycerin iv i höga doser. De hjälpämnen som visas är desamma som är sökbara i Läkemedelsfakta. Informatie over kavels fase 1 Informatie over kavels fase 2 Plattegrond fase 1 Plattegrond fase 2 Procedure uitgifte kavels. Epivir Hbv. Monoket OD depotkapsel, hård 25 mg, 50 mg och mg. Behandling: Sätt ut läkemedlet. Administreringssätt Tabletterna är delbara, sväljes med vätska i samband med måltid. Information Texten är baserad på produktresumé: Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas Mknoket andra Monnoket. Har du en fråga om Monoket? Monoket bör användas med försiktighet vid: Lågt fyllnadstryck Mnooket ex vid akut hjärtinfarkt, nedsatt vänsterkammarfunktion vänsterkammarsviktaortastenos, mitralisstenos, förhöjt intrakraniellt tryck fortsatt höjning av intrakraniellt tryck har dock endast observerats efter administrering av nitroglycerin iv i höga doser. Depottabletter ska doseras en gång per dag [3]. Rekommenderad dos är 1 kapsel à 50 mg dagligen på morgonen. Eftersom Monoket innehåller laktos bör patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd inte använda detta läkemedel:. Monoket Tablett 20 mg vit, rund, med delskåra, 9 mm, märkt E 20 styck burk,F. Läs upp. Isosorbidmononitrat har en fullständig biotillgänglighet. Eliminationen sker huvudsakligen genom denitrering och konjugering i levern till inaktiva metaboliter. Tillslaget av Monoket sker inte tillräckligt snabbt för att kupera en akut angina-attack. Peka Monket symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring. Effekten sätter Monokrt inom en timme. Vad är det för doekvivalens mellan de olika preparaten? Ge det inte till andra. Genom att ha god. Baserat på begränsad klinisk erfarenhet och preparatens farmakokinetiska profil presenteras ett förslag på initial bytesregim. Mängden substans anges per enhet t. Se lista över Hjälpämnen som är sökbara i Läkemedelsfakta. Effekten sätter in inom ca 1 timme och kvarstår i upp till 12 timmar vid underhållsbehandling. Detta kan leda till Mnooket syresättning av hjärtat, särskilt hos patienter med kranskärlssjukdom. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Flertalet Monoket biverkningarna är farmakologiskt medierade och dosberoende. Effekten sätter in inom ca 1 timme och kvarstår i upp till 12 timmar vid underhållsbehandling. Samtidig behandling med riociguat, en stimulator av lösligt guanylatcyklas se avsnitt Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner. Du bör tänka på detta vid t ex bilkörning eller användning av maskiner. Utbytbarhet: Utbytbara läkemedel.
Common use

Monoket is used for treating and preventing angina. It can be used to decrease the frequency and severity of anginal (chest pain) episodes and to reduce the need for sublingual (under the tongue) nitroglycerin. Monoket is in a group of drugs called nitrates. It makes it easier for blood to flow through them and easier for the heart to pump. Monoket will not treat an angina attack that has already begun.Dosage and direction

Dosage of Monoket depends on prescription of your doctor. Do not take it in larger amounts or for longer than it was recommended. Follow the directions on your prescription schedule. Your doctor may suddenly change your dose to make sure you get the best results from this medication. Not all brands and forms of Monoket are taken in the same way. Follow your doctor's dosing instructions very carefully. Take this medication with water or other liquid. Do not crush, chew, or break an extended-release tablet. The best way to take it is to swallow the pill whole. Breaking the pill may cause too much of the drug to be released at one time. It is important to keep taking this medicine as directed to prevent an angina attack.Precautions

Try to rest or stay seated when you use this medication. Monoket can cause dizziness or fainting. Get up slowly and steady yourself to prevent a fall. Before taking isosorbide mononitrate, tell your doctor if you have congestive heart failure, low blood pressure, or kidney disease. It is important to keep taking this medicine as directed to prevent an angina attack. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely. You should not stop taking isosorbide mononitrate suddenly. Stopping suddenly could cause a severe angina attack. Never change brands of isosorbide mononitrate without the approval of your doctor. If you experience something like congestive heart failure, low blood pressure or kidney disease, you may need a dose adjustment or special tests to safely take Monoke. Tell your doctor if you have a prolonged illness that causes diarrhea or vomiting.

Be careful if you drive or do anything that requires you to be awake and alert. Avoid drinking alcohol. It can increase some of the side effects of Monoket.Contraindications

You should not take Monoket if you have hypersensitivity to this drug (its components), hypotension, volume depletion, acute MI, CHF and hypertrophic cardiomyopathy.Possible side effects

The most common side effect of Monoket is headache and it usually is related to increase of dose. Monoket may cause a severe drop in blood pressure when rising from a sitting position, causing dizziness, palpitations, and weakness. To reduce the risk of low blood pressure, patients should rise slowly from a sitting position. You need emergency medical help if you have any of signs of an allergic reaction (hives, difficulty breathing, swelling of your face, lips, tongue, or throat). Serious side effects include fast, slow, pounding, or uneven heart rate; feeling like you might pass out; trouble breathing, blue-colored skin, tired feeling or worsening angina pain. Less serious side effects may include headache, mild dizziness; warmth, redness, or tingling under your skin; nausea, vomiting, constipation, diarrhea; pain or stiffness in joints or muscles; hot flashes; or dry mouth.Drug interactions

Patients taking Monoket should not receive sildenafil, tadalafil or vardenafil. Because sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) and vardenafil (Levitra) increase the blood pressure lowering effects of Monoket and may cause excessive reductions in blood pressure.

Also severe reductions in blood pressure, especially when changing posture (orthostatic hypotension), may occur when Monoket is combined with diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac and several others), verapamil (Calan, Verelan, Verelan PM, Isoptin, Isoptin SR, Covera-HS), which also reduce blood pressure. Also inform your doctor about all other medications you use: blood pressure medication; dihydroergotamine (D.H.E. 45, Migranal) or ergotamine (Ergomar, Cafergot); an erectile dysfunction medication; a beta-blocker such as atenolol (Tenormin, Tenoretic), carvedilol (Coreg), labetalol (Normodyne, Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol), nadolol (Corgard), propranolol (Inderal, InnoPran), sotalol (Betapace), and others; or a calcium channel blocker such as diltiazem (Cartia, Cardizem), felodipine (Plendil), nifedipine (Nifedical, Procardia), verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan), and others.Missed dose

Take the missed dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, wait until then to take the medicine and skip the missed dose. Do not take extra medicine to make up the missed doseOverdose

Overdose symptoms may include a severe throbbing headache, fever, confusion, dizziness or spinning sensation, fast or pounding heartbeats, vision problems, nausea, vomiting, stomach pain, bloody diarrhea, trouble breathing, sweating, cold or clammy skin, feeling light-headed, fainting, and seizure (convulsions). An overdose of Monoket can be fatal. Seek emergency medical attention if you think you have used too much of this medicine.

Storage

Store Monoket at room temperature15-30 C (59-86 F) in a tight container, away from moisture, heat, and light. Keep the bottle tightly closed when not in use.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.