Generic Pentasa (Mesalamine)
Pentasa
Pentasa is a medication to treat ulcerative colitis.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
400 mg x 30 tabletter
$65.99
$2.20
$0.00
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 60 tabletter
$113.99
$1.90
$18.00
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 90 tabletter
$157.99
$1.76
$39.60
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 120 tabletter
$192.99
$1.61
$70.80
Nästa order 10% rabatt
400 mg x 180 tabletter
$262.99
$1.46
$133.20
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Agree: Pentasa

Pentasa Se avsnitt 4. Dosen bör överstiga 1,5 gram per dag för att medicineringen skall vara effektiv. Detta är särskilt viktigt om du tar något av följande: vissa läkemedel som kan påverka njurarnas funktion, Pdntasa NSAID -preparat vissa smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel och acetylsalicylsyra azatioprin används efter transplantationer eller för att behandla autoimmuna sjukdomar 6-merkaptopurin eller tioguanin cellgiftanvänds för att behandla leukemi warfarin blodförtunnande läkemedel Graviditet och amning: Om du Pentaea gravid eller Pentasa, tror Penyasa du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Amning Det aktiva innehållsämnet i Pentasa passerar över i modersmjölk. Värk och feber. Apoteket kontaktar dig för att gå igenom din receptbeställning. Har rapporterats förekommer hos ett okänt antal användare njursten ar och smärta från njurarna se även avsnitt 2 Flera av de ovannämnda biverkning arna kan bero på sjukdomen i sig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Kombinationsterapi med P ENTASA och azatioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin har visat en högre frekvens av myelosuppressiva effekter och en interaktion kan inte uteslutas, mekanismen bakom denna interaktion är dock inte fastställd. Mesalazin frisätts successivt från mikrogranulerna genom hela magtarmkanalen vid alla pH -förhållanden i tarmen. Risk för biverkningar måste ställas mot problemen med sjukdomen och de symtom den ger dig. Målet med behandlingen är att skoven skall komma glesare, eller att de blir mildare. Denna bipacksedel ändrades senast Utbytbarhet: Utbytbara läkemedel. Postadress Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala. Rekommenderad dos är 1 suppositorium 1 gång dagligen. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Det finns allt skäl i världen att du skall behandlas kontinuerligt med t ex Pentasa, som är ett effektivt läkemedel med få biverkningar.
Speman Pnetasa Rör om och drick omedelbart. Dra påsen över behållaren innan den kastas. Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Pentasa kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropp arna så att infektionsförsvaret försämras. Öppna anvisningar Visa kontaktuppgifter. De flesta har hört talas om kolera, men hur mycket vet du egentligen om sjukdomen. Njursten ar kan bildas vid användning av mesalazin.
Pentasa Elocon
De flesta patienter som är intoleranta eller överkänsliga mot sulfasalazin kan dock använda P ENTASA depottablett utan risk för liknande reaktioner. Hoppa till huvudinnehåll. Publiceringsdatum: Vissa data visar en ökad frekvens av tidig födsel, fosterdöd och låg födelsevikt. Paketstorlek: Pentasa fol. Rör om och drick omedelbart. De flesta patienter har inga problem alls med att ta medicinen. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Observera att du inte kan räkna med svar kvällar och helger. Hoppa till innehållet svenska. Mesalazins verkningsmekanism är fortfarande oklar men omfattar mekanismer såsom aktivering av γ-formen av peroxisomproliferator-aktiverade receptor er PPAR-y och hämning av nukleär faktor-kappa B NF-κB i tarmslemhinnan. Det händer. Eliminering På grund av den successiva frisättning en av mesalazin i magtarmkanalen kan inte elimineringshalveringstiden mätas efter oralt intag. Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats. Kontakta omedelbart läkare och sluta ta Pentasa om du får något av följande: Plötsliga magkramper, magsmärtor, feber, kraftig huvudvärk och hudutslag överkänslighetsreaktion mot läkemedlet. Ferring Läkemedel AB. Hoppa till innehållet svenska. Sårvård och desinfektion. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Hitta direkt i texten. Aminosalicylsyra och liknande medel. Aminosalicylsyra och liknande medel. Nefrotoxicitet är tydlig vid dos er gånger högre än de som givits till människa. Ferring Läkemedel AB. Total dygnsdos bör inte överskrida 4 g maximal vuxendos. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Hos patienter med nedsatt lever- och njurfunktion minskar eliminationshastigheten, och detta kan innebära en ökad risk för nefrotoxiska biverkning ar. Graviditet Det finns begränsad erfarenhet av användning hos gravida kvinnor. Till Netdoktors startsida. När tabletten lämnat magtarmkanalen är dock halveringstid en i plasma densamma som efter intravenös administrering eller Pentssa med odragerad tablett, vilket är cirka 40 minuter för mesalazin och cirka 70 minuter för acetylmesalazin. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får biverkning ar, tala med Pemtasa eller apotekspersonal. Om du har glömt att ta en dosta den så fort du kommer ihåg det och ta sedan nästa dos vid vanlig tidpunkt. Mesalazins verkningsmekanism är fortfarande oklar men omfattar mekanismer såsom aktivering av γ-formen av peroxisomproliferator-aktiverade receptor er PPAR-y och hämning av nukleär faktor-kappa B NF-κB i tarmslemhinnan. Andra produkter. Så här hämtar du ut dina receptbelagda läkemedel:. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Depottablett er 1 g ska sväljas hela. Det visades inga tecken på någon substansrelaterad ökning av tumörincidens. Särskilda regler för biverkningsrapportering. Begränsade publicerade humandata på mesalazin visar ingen ökning i den totala frekvensen medfödda missbildningar. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Marknadsförare: Ferring Lääkkeet Oy. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Aktiv substans: Mesalazin. Börja receptbeställning. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle. Försiktighet rekommenderas hos patienter med nedsatt leverfunktion och hos patienter med blödningsbenägenhet. Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. Kontakt Fråga läkemedelsföretaget Pebtasa Pentasa. Regelbunden kontroll av vita blodkroppar rekommenderas och dosering en av tiopurin ska justeras i förekommande Pentada. Läs mer om studien. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för Pentaaa förklaring. Fråga Doktorn. Apoteket kontaktar dig för att gå igenom din receptbeställning. Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. Pentasa prolonged-release tablet PL Denna version godkänd: Läkemedelsverket, Box 26, 03 Uppsala 46 00 registrator lakemedelsverket. Läs upp. Mesalazinkoncentrationen är lägre i modersmjölken än i moderns plasmamedan däremot metabolit en acetylmesalazin förekommer i samma eller högre koncentrationer. Eventuella biverkningar 5. Kolera finns i princip inte i Sverige längre och svenska turister drabbas sällan av sjukdomen. En viss acetylering sker också via kolonbakterier. Mild till medelsvår ulcerös kolit. Jag gjorde i september en sigmodeoskopi, i december en koloskopi. Beställ punktskrift Beställning av läkemedelsinformation i punktskrift är helt kostnadsfri. På grund av den successiva frisättning en av mesalazin i magtarmkanalen kan inte elimineringshalveringstiden mätas efter oralt intag. Paketstorlek: 28 fol. Behållarens innehåll ska tömmas under maximalt sekunder. Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Har du en fråga om Pentasa? Skoven kan komma och gå, vare sig man har behandling eller inte. Hoppa till slutet av bildgalleriet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vad Pentasa är och vad det används för 2. För att följa det nya direktivet om e-integritet, behöver vi be om ditt medgivande att sätta cookies. Innehavare av godkännande för försäljning. Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, talk, etylcellulosa, povidon och mikrokristallin cellulosa Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar mg: Runda vitgrå till ljusbruna, fläckiga, märkta PENTASA på ena sidan och mg samt brytskåra på andra sidan. Utbytbarhet: Utbytbara läkemedel. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter, feber och ibland blodtrycksfall Quinckes ödem eller anafylaktisk reaktion. Nov 30,
Common use

Pentasa is a medication to treat ulcerative colitis. It belogs to the group of medications called aminosalicytates. It works by inhibiting the production of inflammatory chemicals in the lining of the colon. It descreases the production of prostaglandins and leukotrienes, chemicals that lead to the inflammation caused by ulcerative colitis.Dosage and directions

Take is exactly as directed by your doctor. Follow all recommendations. Do not crush, break, or chew a mesalamine tablet or capsule. Swallow the pill whole.Call your doctor if you find undissolved tablets in your stool.Precautions

Discuss with your doctor if you have pyloric stenosis, allergy to sulfasalazine, congestive heart failure, liver or kidney disease.Contraindications

Do not use the medicine if you have allergy to mesalamine or aspirin or other salicylates. Before using it discuss with you doctor if you have liver or kidney disease, pyloric stenosis, congestive heart failure, or a history of allergy to sulfasalazine.Possible side effects

The severe side effects include: severe stomach pain, cramping, fever, headache, and bloody diarrhea. Less serious are mild nausea, vomiting, stomach cramps, diarrhea, gas; fever, sore throat, or other flu symptoms; constipation; headache or dizziness; tired feeling; or skin rash.

Drug interaction

Tell your doctor about all other medications you may use, especially azathioprine (Imuran) or mercaptopurine (Purinethol); pentamidine (Nebupent, Pentam); tacrolimus (Prograf); amphotericin B (Fungizone, AmBisome, Amphotec, Abelcet); antibiotics (capreomycin (Capastat), rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifater), vancomycin (Vancocin, Vancoled); antiviral medicines such as acyclovir (Zovirax), adefovir (Hepsera), cidofovir (Vistide), or foscarnet (Foscavir); cancer medicine such as aldesleukin (Proleukin), carmustine (BiCNU, Gliadel), cisplatin (Platinol), ifosfamide (Ifex), oxaliplatin (Eloxatin), streptozocin (Zanosar), or tretinoin (Vesanoid); or aspirin or other NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) such as ibuprofen (Advil, Motrin), diclofenac (Voltaren), etodolac (Lodine), indomethacin, nabumetone (Relafen), naproxen (Aleve, Naprosyn), piroxicam (Feldene), and others.Missed dose

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.Overdose

Seek urgent medical help if you overdosed Pentasa. Overdose symptoms are ringing in your ears, dizziness, headache, confusion, drowsiness, sweating, shortness of breath, vomiting, and diarrhea.Storage

Store at room temperature, between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C) away from heat, moisture, and light. Do not store in the bathroom. Keep it out of the reach of children and away from pets.Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.