Generic Revatio (Sildenafil Citrate)
Revatio
Revatio som du tar 3ggr dagligen (20mg) innehåller Sildenafil . Ger dig en hård erigerad penis.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
20 mg x 30 tabletter
$69.99
$2.33
$0.00
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 60 tabletter
$110.99
$1.85
$28.80
Nästa order 10% rabatt
+ 4 gratis ED piller
20 mg x 90 tabletter
$149.99
$1.67
$59.40
Nästa order 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
20 mg x 120 tabletter
$179.99
$1.50
$99.60
Nästa order 10% rabatt
+ 10 gratis ED piller
Produktbeskrivning
Denna skillnad i koncentration täcker den ökning av Revattio som observerats i specifikt designade interaktionsstudier med CYP 3A4-hämmare förutom med de mest potenta CYP 3A4-hämmarna t ex ketokonazolitrakonazol, ritonavir. Alfa-receptorblockerare Försiktighet rekommenderas när sildenafil ges till patienter som behandlas med en alfa-receptorblockerare, eftersom samtidig behandling kan leda till symptomgivande blodtryckssänkning hos känsliga patienter se Regatio Interaktion er. Det är inte möjligt att fastställa om dessa händelser Revztio direkt relaterade till dessa faktorer eller till andra faktorer. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Pediatrisk population 1 år till 17 år. Behandlingstiden var 16 veckor. Patienterna randomiserades till en av tre behandlingsgrupper med sildenafil, lågdosregim 10 mgmedeldosregim mg eller högdosregim mg med Revatio givet tre gånger dagligen, alternativt placebo. Fråga om läkemedlet. En sänkning av dos en till 20 mg två gånger dagligen bör övervägas när sildenafil ges till patienter som samtidigt får CYP 3A4-hämmare såsom erytromycin eller saquinavir. Skriv utgångsdatum på den beredda orala suspensionens flasketikett beredd oral suspensions utgångsdatum är 30 dagar från beredningsdagen. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Många fall rapporterades ha inträffat under eller kort tid efter sexuell aktivitet och några rapporterades ha inträffat kort tid efter intag av sildenafil utan sexuell aktivitet. Efter peroral dosering av sildenafil tre gånger dagligen ökar AUC och C max proportionerligt med dos en inom dosintervallet mg. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Vad Revatio  är och vad det används för 2. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. Vid engångsdoser på mg ökade frekvensen av biverkning ar huvudvärk, blodvallningar, yrsel, dyspepsinästäppa och synrubbning. Säkerhetsinformation till Revatio och sjukvården - DHPC. Samtidig administrering av oral sildenafil och intravenös epoprostenol har utvärderats se avsnitt Biverkning ar och Farmakodynamik. Inga interaktion er observerades mellan sildenafil mg engångsdos och acenokumarol. Säkerhet och effekt hos vuxna patienter med PAH vid kombination med bosentan En randomiseraddubbelblindplacebo -kontrollerad studie utfördes på patienter med PAH som hade behandlats med bosentan under minst tre månader. Primär endpoint var den placebokorrelerade procentuella förändringen av maximalt syreupptag VO 2 från studiestart till vecka 16 bedömt genom arbetsprov CPET i de sammanslagna behandlingsgrupperna tabell 2. Patienterna ska vara medvetna om hur de reagerar på Revatio innan de kör bil eller använder maskiner, eftersom yrsel och synrubbning har rapporterats i kliniska prövningar med sildenafil. Ta bort den orala doseringssprutan från flaskan. Skulle tecken på lungödem uppträda när sildenafil tas av patienter med pulmonell hypertensionbör följaktligen risken för associerad veno-ocklusiv sjukdom tas i beaktande. Blödningsrubbningar Studier med humana trombocyter tyder på att sildenafil potentierar den antiaggregerande effekten av natriumnitroprussid in vitro. Säkerheten och effekten vid dos er högre än 12,5 ml 10 mg tre gånger dagligen har ej fastställts. Veno-ocklusiv sjukdom Det finns inga tillgängliga data där sildenafil givits till patienter med pulmonell arteriell hypertension associerad med pulmonell veno-ocklusiv sjukdom. Samtidig administrering av oral sildenafil och intravenös epoprostenol har utvärderats se avsnitt Biverkning ar och Farmakodynamik.

Variants: Revatio

RHINOCORT Veno-ocklusiv sjukdom Det finns inga tillgängliga data där sildenafil givits till patienter med pulmonell arteriell hypertension associerad med pulmonell veno-ocklusiv sjukdom. Blödningsrubbningar Studier med humana trombocyter tyder på att sildenafil potentierar den antiaggregerande effekten av natriumnitroprussid Revatioo vitro. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Framförallt har sildenafil mer än 4 gånger högre selektivitet för PDE5 Revatio Revatioo PDE3, som är den cAMP-specifika fosfodiesteras - isoform en som är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet en. Den rekommenderade dos en är 20 mg tre gånger dagligen. Skillnaden i resultaten mellan de randomiserade subgrupperna kan ha uppstått händelsevis med tanke på den Revwtio patientpopulationen. Det finns inga tillgängliga data där sildenafil givits till patienter med pulmonell arteriell hypertension associerad med pulmonell veno-ocklusiv sjukdom. Användningen av prostacyklinprostacyklinanaloger och endotelinreceptorantagonist er var inte tillåten som tilläggsterapiej heller arginintillägg. Farmakodynamisk effekt In vitro studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5. Vasodilaterande effekter Vid förskrivning av sildenafil ska läkaren noggrant överväga om patienter med vissa bakomliggande tillstånd kan påverkas negativt av sildenafils milda till måttliga vasodilaterande effekter, t ex patienter med hypotensionpatienter med vätskebrist, påtagligt avflödeshinder i vänster kammare eller autonom dysfunktion se avsnitt Varningar och försiktighet. I de två placebo -kontrollerade studierna var biverkning arna generellt milda till måttliga i svårhetsgrad. I den placebo -kontrollerade studien av Revatio vid pulmonell arteriell hypertension randomiserades och behandlades totalt patienter med oralt Revatio 20 mg, 40 mg eller 80 mg tre gånger dagligen och 70 patienter randomiserades till placebo. Försiktighet rekommenderas när sildenafil ges till patienter som behandlas med en alfa-receptorblockerare, eftersom samtidig behandling kan leda till symptomgivande blodtryckssänkning hos känsliga patienter se avsnitt Interaktion er. I korttids- och långtidsstudierna varierade den totala behandlingstiden från start av dubbelblind behandling för enskilda patienter från 3 till dagar. Ta inte Revatio: om du är allergisk mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i denna medicin listat i avsnitt 6.
VIGRX PLUS 523
Revatio Nicorandil är en hybrid av en kaliumkanalöppnare och nitrat. Revatio sänker blodtryck et i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna. För barn och ungdomar mellan 1 år och 17 år är den rekommenderade dos en antingen 10 mg tre gånger dagligen för Revatjo och Reatio som väger 20 kg eller mindre, eller 20 mg tre gånger dagligen för barn och ungdomar som väger över 20 kg. Vasodilaterande effekter. Efter en upprepad dosering på 80 mg tre gånger dagligen till patienter med systemisk hypertension var den genomsnittliga förändringen från basvärdet i systoliskt och diastoliskt blodtryck sänkt 9,4 mmHg respektive 9,1 mmHg. Blödningsrubbningar Studier med humana trombocyter tyder på att sildenafil potentierar den antiaggregerande effekten av natriumnitroprussid in vitro. Farmakodynamisk effekt In vitro studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5. Varje ml oral suspension innehåller mg sorbitol, citronsyra vattenfrisukralos, natriumcitratxantangummi. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Revatio filmdragerade tabletter är vita och runda.

Revatio - apologise

Användningen av prostacyklinprostacyklinanaloger och endotelinreceptorantagonist er var inte tillåten Revatii tillägssterapi, ej heller arginintillägg. Förvaras vid högst 30 °C. Följande allvarliga biverkning ar ansågs vara behandlingsrelaterade; enterokolit, kramper, hypersensitivitet, stridorhypoxineurosensorisk dövhet och ventrikulär arytmi. Får ej frysas. Vid erektion som varar i mer än 4 timmar bör patienten omedelbart söka vård. Klinisk effekt och säkerhet Effekt hos vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension PAH En randomiseraddubbelblindplacebo -kontrollerad studie utfördes på patienter med primär pulmonell hypertensionPAH associerad med bindvävssjukdom och PAH som följd av operation av medfött hjärtfel. Revattio och urinvägar Mindre vanliga. Kontakta läkemedelsföretaget genom uppgifterna nedan. Tabletterna tillhandahålls i tryckförpackningar innehållande 90 tabletter, 90 x 1 tabletter i perforerade endosblister och i tryckförpackningar innehållande tabletter. Regatio är DHPC? Metabolism en av sildenafil medieras huvudsakligen av cytokrom P CYPisoform erna 3A4 huvudsaklig väg och 2C9 i mindre Regatio. Vid analys utifrån Rvatio funktionsklass, sågs en statistisk signifikant ökning av 6MWD i behandlingsgruppen sildenafil 20 mg. Om läkemedlet ska ges till ett barn, se till att barnet sitter, eller hålls, upprätt innan läkemedlet ges. Vid analys utifrån WHOs funktionsklass, sågs en statistisk signifikant ökning av 6MWD i behandlingsgruppen sildenafil 20 mg. Begränsade data antyder att ett plötsligt avbrytande av behandling med Revatio inte är associerat med reboundeffekt ledande till försämring av den pulmonella arteriella hypertension en. Vad Revatio  är och vad det används för 2. I korttids- och långtidsstudierna varierade den totala behandlingstiden från start av dubbelblind behandling för enskilda patienter från 3 till dagar. I en specifik interaktionsstudie där sildenafil mg administrerades tillsammans med amlodipin till hypertensiva patienter, sågs en ytterligare sänkning av systoliskt blodtryck i liggande på 8 mmHg. Hur utarbetas DHPC? Kategori  B Ett större procentantal patienter på varje styrka av sildenafil dvs. Retinitis pigmentosa Säkerheten för sildenafil har inte studerats hos patienter med känd hereditär degenerativ näthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa en minoritet av dessa patienter har en genetiskt betingad Revatio av näthinnans fosfodiesteras er och dess användning är därför inte rekommenderad. Förlängda erektion er och priapism har rapporterats för sildenafil sedan marknadsintroduktionen. Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Efter peroral dosering av sildenafil tre gånger dagligen ökar AUC och C max proportionerligt med dos en inom dosintervallet mg. Veno-ocklusiv sjukdom Det finns inga tillgängliga data där sildenafil givits till patienter med pulmonell arteriell hypertension associerad med pulmonell veno-ocklusiv sjukdom. Česká republika Pfizer s. Bipacksedel: Information till användaren Revatio 20 mg filmdragerade tabletter Sildenafil. Hos patienter med primär PAH var behandlingseffekten 31,1 meter jämfört med 7,7 meter för patienter med PAH associerad med bindvävssjukdom. Värdena för halveringstid en av plasmakoncentrationen beräknades sträcka sig från 4,2 till 4,4 timmar för kroppsvikter mellan 10 till 70 kg och uppvisade inte några skillnader som tycks vara kliniskt relevanta. Primär endpoint var förändringen från utgångsvärdet för 6-minuters gångsträcka 6MWD vid vecka


Revatio det aktiva Г¤mnet Sildenafil Citrat.
Sildenafil citrat gör så att muskelvävnad i penis slappnar och blodceller i penis vidgas på så sätt kan blodflödettill penis öka kraftigt och göra penis styv.
Sildenafil citrat kan också användas inom andra områden som inte anges här.Dosering av Revatio


Ta en tablett av Revatio (20mg) tre gånger dagligen, med eller utan mat. Det bör vara 4-6 timmar emellan varje dos, det är viktigt tiden emellan tabletterna är jämnfördelat på hela dagen.Försiktighetsåtgärder med Revatio


Innan du börjar intag av Sildenafil Citrate, berätta det för en läkare om du är allergist emot det eller har andra former av allergier.
Äldre folk kan vara mer utsatta för Kamagra bieffekter - läs mer om dem längre ner på sidan.Revatio i samband med andra mediciner


Revatio skall ej tas i kombination med andra mediciner för att behandla impotens, inte heller i samband med nitrater för bröst och hjärtproblem.
Revatio skall aldrig intas av barn eller kvinnor eller inte heller av personer med överkänslighet emot dess aktiva substans Sildenafil Citrat.Möjliga bieffekter av Revatio


De vanligaste bieffekterna av Revatio är huvudvärk, rodnader, oroli mage, ökad känslighet emot ljus, yrsel och diarre.En allergisk alvarlig reaktion mot Revatio är sällsynt, men upsök genast sjukhus om detta händer.De flesta som använder Revatio får aldrig några bieffekter.Om du märker av några bieffekter som inte anges här på sidan bör du genast söka läkarvård.Att blanda Revatio med andra mediciner


Revatio får ej tas i kombination med såkallade"poppers" innehållandes amyl eller butyl nitrite; alpha-blockerare mediciner; andra mediciner för att behandla impotens;ediciner du tar för högt eller för lågt blodtryck m.m Konslutera med en läkare eller specialist om du känner dig det minsta osäker på om just du kan ta Revatio.Missad dos av Kamagra


Om du missat en dos av Revatio ,ta den så snart du hinner, om det skulle vara nära nästa dos av Revatio så skippa den och återgå till ditt normala schema, försök inte att kompensera en missad dos igenom att ta två i taget.Г–verdosering av Revatio


Om du tror att du överdoserat Revatio bör du genast uppsöka läkarvård. Symptom på en överdosering kan vara ojämn hjärtrytm, svimningar eller bröstsmärtor.Förvaring av Revatio


Förvara Kamagra i rumstempratur (20-25 C) borta från soljus och fukt. Förvara inte Viagra på fuktiga ställen som tex badrumskåpet. Håll Viagra otillkomligt ifrån barn och husdjur.Avtal


Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.

X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.