Generic Symbicort (Budesonide / formoterol fumarate dihydrate)
Symbicort
Symbicort är aerosol-blandningen av budesonid och formoterol. Det är en aerosol-spray som man andas in genom munnen. Budesonid är en kortikosteroid som används för att minska inflammation. Formoterol är en långsamt verkande bronkodilator som används för att öppna upp bronkiolerna för att hjälpa till med andningen.
Förpackning
Pris
Per Inhalers
Du Sparar
160/4,5 mcg x 1 inhaler
$69.99
$69.99
$0.00
Nästa order 10% rabatt
160/4,5 mcg x 3 inhalers
$179.99
$60.00
$29.97
Nästa order 10% rabatt
160/4,5 mcg x 6 inhalers
$329.99
$55.00
$89.94
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning
Får ej utsättas för temperaturer högre än Smybicort °C. Ojämn hjärtrytm. Determination of absolute pulmonary bioavailability of formoterol when given via Turbuhaler® to healthy volunteers. Den dagliga dosen kan variera mellan 1 till 2 inhalationer varje morgon och kväll. Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroid er. Du har problem med sköldkörteln eller med binjurarna. Hur du använder Symbicort Turbuhaler 4. Fråga om läkemedlet. Katarakt och glaukom. Therefore, to obtain a worst case PNEC value, the lowest limit of solubility of budesonide in the test media, reported for the algal study, is used. Symbicort underhållsbehandling: Symbicort används Syymbicort underhållsbehandling med en separat snabbverkande bronkdilaterare vid ySmbicort för symtomlindring. De använder även Symbicort Turbuhaler när de behöver extra dos er för att behandla astmasymtom och göra det lättare att andas igen och, om överenskommet med läkaren, även för att förebygga uppkomsten av astmasymtom till exempel när de tränar eller utsätts för allergiframkallande ämnen. Formoterol kan i sig själv inducera förlängning av QTc-intervall et. Budesonide: Acute toxicity to rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Bioackumulering: Budesonid har låg potential att bioackumuleras. Undvik att använda inhalatorn före träning eller ansträngning. Som behandling mot astma kan den verka förebyggande mot astmaattacker som en regelbunden behandling men kan även användas för att lindra symtom vid astmaattacker. Det fanns inga tecken på en minskad antiastmatisk effekt med tiden. Bröstsmärta eller tryck över bröstet kärlkramp. Exakt användning och dosering kan variera enligt läkares rekommendationer. Det finns även skäl att vara försiktig om du använder mediciner mot sköldkörtelproblem eller Parkinsons sjukdom. Instruktionsfilm 1 st Prekliniska data om den CFC-fria drivgas en HFA från gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, Symbickrt, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa. Bara vuxna 18 år eller äldre bör använda läkemedlet på detta sätt och endast göra det efter rekommendation av läkare. Huvudvärk, tremor. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Övriga möjliga biverkningar: Vanliga kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare Hjärtklappning du känner dina hjärtslagdarrningar eller skakningar. Tabell 1 Klassificering av organsystem Frekvens Biverkning Infektion er och infestation er Vanliga Candidainfektioner i munhåla och svalg Pneumoni hos KOL-patienter Immunsystemet Sällsynta Omedelbara eller fördröjda överkänslighetsreaktion er, t.

Share: Symbicort

AUGMENTIN Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Symbicort Turbuhaler kan förskrivas vid astma på två olika sätt. Mängden Symbicort Turbuhaler som ska användas och när den ska användas beror på hur preparatet har förskrivits till dig. A Algae, Growth inhibition test, Daphnia magnaacute immobilisation test, Fish Acute toxicity test, Biodegradability. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:. Vid utsättning av medicineringen rekommenderas nedtrappning av dos en i stället för abrupt utsättning. Därför kan ljudet inte tala om för dig hur mycket läkemedel som finns kvar i din Symbicort Turbuhaler inhalator. Utgå alltid ifrån läkarens ordinationer samt anvisningar för användning på läkemedlets förpackning eller bipacksedel. Risken för svampinfektion kan dock minskas genom att munnen sköljs efter inhalering, eftersom den beror på upplagring i munhålan. Önskemål: publicering av instruktionsfilm för XXX. Plötslig och progressivt försämrad kontroll av KOL är potentiellt livshotande, och patienten måste genomgå akut medicinsk bedömning. The Log octanol-water partition coefficient is 3.
Symbicort IVL-rapport A Använd inte vatten eller andra Symbicoet. Om du av någon Symbiicort skulle behöva fler än 8 inhalationer per dag regelbundet, kontakta Symbickrt eftersom behandlingen kan behöva en justering. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent Symbickrt Sidinformation Wikidata-objekt Använd denna sida som referens. Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Verksam beståndsdel Symbicort Turbuhaler Formoterolfumaratdihydrat   Budesonid De aktiva beståndsdelarna i Symbicort Turbuhaler är formoterolfumaratdihydrat och budesonid. Patienten bör instrueras att skölja ur munnen med vatten efter varje underhållsdos vilket minimerar infektionsrisken. Vid utsättning av medicineringen rekommenderas nedtrappning av dos en i stället för abrupt utsättning. Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar. Djurförsök har visat reproduktionstoxikologiska effekter vid mycket höga systemexponeringar se Prekliniska uppgifter. Hur man inhalerar Varje gång du behöver göra en inhalationfölj instruktionerna nedan. Patienten ska påminnas om att ta sin underhållsdos av Symbicort enligt läkarens ordinationäven vid symtomfrihet. Från enskilda fall har följande symtom rapporterats: takykardihyperglukemihypokalemiförlängt QTc-intervallarytmiillamående och kräkningar. Aktiva substanser: Budesonid Formoterol.
CARTIA XT Risken för Symbicorg kan dock minskas genom att munnen sköljs efter inhalering, eftersom den beror på upplagring i munhålan. Symbicort Turbuhaler är en inhalator som innehåller Symbivort. Det symtomlindrande Sybmicort för akuta besvär ska då tas enligt behov efter anvisningar Symbicirt läkare. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Den sammantagna effekten av båda aktiva ingredienserna ger en effektiv förebyggande behandling som minskar risken för astmabesvär. Detta gäller även när den verkar tom. Nedbrytbarhetsförhållanden för läkemedelssubstansen A Akut överdosering med budesonid, även i mycket höga dos er, förväntas inte medföra några kliniska problem. De använder Symbicort Turbuhaler varje dag, vilket hjälper till att förhindra uppkomsten av astmasymtom. Får ej utsättas för temperaturer högre än 50 °C. Dessa kan innefatta kataraktglaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati CSCRsom har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroid er. Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med förlängning av QTc-intervall et. Relaterad information. Lättläst Webbkarta Kontakta oss English. Symbicort ® Turbuhaler ® på fass. Beslutet gäller från och med den 28 oktober Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala. Om du använder Symbicort Turbuhaler mot astma kommer din läkare att kontrollera dina symtom regelbundet. Antalet inhalationer per gång kan variera enligt läkares ordinationer.
YASMIN Tentex Forte
CALAN SR Colospa
Om symtomen kontrolleras väl kan din läkare be dig ta läkemedlet en Symbiort om dagen. Får ej utsättas för temperaturer högre än 50 °C. Det finns inga adekvata data från användningen av formoterol Symbicoort gravida kvinnor. Utvärdering av säkerheten i de tre studierna visade en säkerhetsprofil för Symbicort som var konsistent med de etablerade profilerna för Symbicort Turbuhaler och inhalerade monoprodukter med budesonid och formoterol. Låga halter kalium i blodet. Eftersom budesonid och formoterol främst elimineras genom levermetabolism kan en ökad exponering förväntas hos patienter med allvarlig levercirros. Ta bort Symbicort Turbuhaler inhalatorn från munnen. Dessa kan innefatta kataraktglaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati CSCRsom har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroid er.

Allmänt bruk

Symbicort kan hjälpa till med att förhindra och behandla astma hos vuxna och barn som är äldre än sex år.

Symbicort kan hjälpa till med att behandla olika former av kroniskt hindrande lungsjukdomar, bland annat enfysem och bronkit.

Symbicort är en långsamt verkande formula som jobbar i samklang med snabbverkande läkemedel för att lindra astma och COPD-symtom. Symbicort är inte en ersättning för snabbverkande astmamediciner eller räddningsinhalatorer.

Symbicort fungerar genom att minska inflammation och öppnar upp bronkiolerna, vilket därmed lindrar några av de värsta symtomen av kroniskt hindrande lungsjukdomar och astma. 

 

Dosering och anvisningar

Symbicort ska tas två gånger per dag, med 12 timmar mellan varje dosering. Varje dos består av två orala inhalationer av Symbicort. Se till att följa dosering och anvisningarna som du får av din läkare.

 

För att ta Symbicort:

 • Skaka väl, samt inspektera munstycket för skräp.
 • Andas ut och sätt din mun runt omkring munstycket av Symbicort-inhalatorn, se till inhalatorn är riktad uppåt, samt mot din hals.
 • Tryck hårt på toppen av inhalatorn samtidigt som du andas in djupt och långsamt.
 • Andas in så länge du tycker att det är bekvämt, samt håll andan under några sekunder.
 • Släpp ditt finger från toppen av inhalatorn, ta bort den, samt börja andas normalt.
 • Repetera 1-6 för andra doseringen.
 • Rensa munnen noggrant efter användning.

 

Försiktighetsåtgärder

Symbicort är ett långsamt verkande anti-inflammatoriskt läkemedel och bronkodilator. Det är inte en räddningsinhalator och borde inte anses vara en första åtgärd för att behandla en astma-attack, effekterna är helt enkelt för långsamma.

Om du upplever en astma-attack, ta då din snabbverkande medicin. Om den inte lägger sig, ta då inte Symbicort, ring istället 112.

Om du får Symbicort i ögonen, skölj då noggrannt med vatten. Om rödheten eller irritation inte lägger sig, kontakta då din läkare.

 

Motrekommendationer

Symbicort rekommenderas inte som primär behandling av astma eller COPD. Symbicort borde bara användas i samspel med andra astma eller COPD-behandlingar.

Symbicort rekommenderas inte för patienter som upplever hyperintesitet, eller är allergisk mot budesonid eller formoterol.

 

Möjligt bieffekter

Vanliga bieffekter av Symbicort är influensa-liknande symtom, t.ex.

Rinnande näsa

Värk och trötthet

Känslighet runt näsa och ögon

Öronstockning

Ont i halsen, andningssvårigheter, hosta, nysningar, förlust av rösten

Feber och frossa

Huvudvärk

Ont i bröstet

 

Lite mindre vanliga bieffekter av Symbicort är följande:

 • Måste kissa ofta, ont i blåsan, blodigt eller tjockt urin, att det gör ont när man kissar
 • Blodstockning, slem som orsakar hosta, torr hals, att man blir hes
 • Diarré, ont i magen, spyor, tappad aptit
 • Oberäknelig eller oregelbunden puls, ökad puls
 • Ledvärk
 • Ömhet eller smärta i ländryggen eller sidan
 • Ömhet eller svullnad runt omkring nacken och halsen, ont i halsen eller tungan, förändringar i rösten, hög andning, svårt att svälja, vita fläckar på tungan eller munnen
 • Skakningar av extremiteter eller lemmar
 • Skakningar, svettningar
 • Sömnsvårigheter

 

Ovanliga och seriösa bieffekter av Symbicort är följande:

 • Suddig syn, förvirring, yrsel, svimning eller anfall
 • Torr mun
 • Förstorade pupiller, känslighet mot ljus
 • Röd hy
 • Fruktig andedräkt
 • Stora svullnader på tungan, halsen, ansiktet, händerna, fötterna eller könsorganen
 • Svår huvudvärk
 • Svåra bröstmärtor, oregelbunden puls

 

Läkemedelsinteraktioner

Symbicort borde inte tas med andra anti-inflammatoriska läkemedel eller bronkodilatorer. Symbicort borde heller inte användas tillsammans med slemlösande. Symbicort kan minska effektiviteten av vissa läkemedel som påverkar blodsockret, eller läkemedel som påverkar magsyran.

 

För mer komplett information om läkemedelsinteraktioner, referera till den kompletta listan som kommer tillsammans med din Symbicort-inhalator, eller fråga din lokala apotekare.

 

Missad dosering

Om du har missat att ta din dos av Symbicort, ta då din nästa schemalagda dosering. Ta inte en dos bara för att kompensera.

 

Överdos

Om du överdoserar, kontakta då din doktor omedelbart. Symtom på överdosering kan vara extrem andningsnöd, oregelbunden puls, eller att man blir desorienterad. Om du märker någon av dessa bieffekter, ring då 112.

 

Förvaring

Symbicort ska förvaras stående på en torr plats, någonstans mellan 20°C - 25°C (68°F - 77°F).

Om du inte har använt din Symbicort-inhalator under sju dagar eller mer, då måste du skaka den under fem sekunder, samt spraya en ut en dosering innan du använder den.

 

Försiktighetsåtgärder

Denna medicin har ej godkänts för användning hos äldre patienter med prykiskt relaterade eller dementa problem, PGA risk för död. Antidepressiva mediciner kan öka självmordtankar, specielt om det skett ändringar i doseringen i början på medicineringen. Abilify är inte godkänt att användas hos pediatriska patienter med depressioner. Då Abilify kan påverka omdöde, tänkande, och de motoriska färdigheterna, så bör du tänka på att inte ta medicinen innan tex bilkörning. Om du inte är säker att medicinen inte påverkar dig på det sättet.Informera din läkare om du är gravid eller tänkt och bli gravid eller ammar innan du tar denna medicin.Undvik intag av alkohol tillsammans med denna medicin.

Undvik överansträngning och uttorkning eller ett ostabilt blodsocker när du tar abilify. Om du lider av diabetes bör du övervaka dina blodsocker värden regelbundet.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.